BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg

BHXH Việt Nam vừa có công văn số 1058/BHXH-TCCB về việc bố trí công chức, viên chức làm việc trong tình hình phòng chống dịch Covid-19 gửi các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các tỉnh thành phố trực ...