Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn tạm thời các đơn vị sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

23/03/2020 03:35 PM


Ngày 23/3/2020, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố ban hành văn bản số 553/BHXH-QLT gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố về việc hướng dẫn tạm thời trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đến hết tháng 6 hoặc tháng 12 năm 2020 đồng thời không tính lãi chậm nộp theo thẩm quyền và quy định của phát luật, nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

(ảnh: Thanh Dũng)

Đối tượng được áp dụng tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất là các  đơn vị sử dụng lao động thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, dệt may, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác đang gặp khó khăn bởi dịch Covid-19.

Theo đó, điều kiện mà đơn vị sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (22%) khi có một trong các điều kiện sau:  Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

 Về thủ tục hồ sơ, trước hết đơn vị sử dụng lao động liên hệ cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc so với tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh hoặc liên hệ với cơ quan Tài chính xác định giá trị tài sản bị thiệt hại được tính so với giá trị tài sản theo báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 88 Luật BHXH năm 2014, các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính Phủ và Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Sau đó lập hồ sơ gửi cho cơ quan BHXH theo phiếu giao nhận 600a, kèm văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất để được giải quyết.

Trong thời gian được tạm dừng đóng, đơn vị sử dụng lao động vẫn phải đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN), quỹ bảo hiểm y tế (BHYT), quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với tỷ lệ là 10% quỹ tiền lương. Trường hợp người lao động nghỉ việc, di chuyển hoặc giải quyết chế độ BHXH thì đơn vị sử dụng lao động đóng đủ tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN và tiền lãi chậm đóng (nếu có) đối với người lao động đó để xác nhận sổ BHXH.

Hết thời hạn được tạm dừng đóng, đơn vị sử dụng lao động tiếp tục đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo phương thức đã đăng ký và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Tiền đóng bù không bị tính lãi chậm đóng.

Như Trần -Phòng Truyền thông