Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

19/03/2020 09:49 AM


Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có văn bản số 860/BHXH-BT ngày17/03/2020 hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đơn vị sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến hết tháng 6 hoặc tháng 12 năm 2020 và không tính lãi phạt chậm nộp theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Theo đó, các đơn vị sử dụng lao động thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác, gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên, hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất) theo theo quy định tại Khoản 1 Điều 88 Luật BHXH năm 2014; các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ và Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 6/2020. Trong trường hợp đến hết tháng 6/2020 dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu đơn vị sử dụng lao động có đề nghị thì kịp thời phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố gửi BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12/2020.

 Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, không tính lãi chậm đóng, không thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng, hoặc kiểm tra việc chấp hành pháp luật vê BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra nếu đơn vị sử dụng lao động không có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, hàng tháng đơn vị sử dụng lao động vẫn phải đóng đầy đủ, kịp thời quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo hiếm y tế và bảo hiếm thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Khi kết thúc thời gian tạm dừng đóng (hết tháng 6/2020), đơn vị sử dụng lao động phải đóng đủ các quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất, bao gồm cả việc đóng bù quỹ hưu trí và tử tuất của thời gian tạm dừng đóng trước đó.

Như Trần