Phòng Quản lý hồ sơ

05/02/2020 08:45 AM


Phòng Quản lý hồ sơ

1. Chức năng:

Phòng Quản lý hồ sơ có chức năng giúp Giám đôc Bảo hiếm xã hội thành phố tổ chức quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong hệ thống Bảo hiếm xã hội tỉnh theo quy định của pháp luật, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và phân cấp quản lý của Bảo hiểm xã hội thành phố.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

  1. Xây dựng, trình Giám đốc Báo hiểm xà hội thành phố kế hoạch dài hạn, hàng năm về công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong hệ thống Báo hiếm xã hội thành phô và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
  2. Hướng dẫn, kiêm tra các phòng nghiệp vụ và Bảo hiếm xã hội huyện lập, quản lý hô sơ và lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định.
  3. Tiếp nhận, kiếm tra thủ tục hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội theo quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xà hội, bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện quản lý, lưu trữ theo quy định.
  4. Thu thập, phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu phục vụ cho công tác quán lý, thống kê và khai thác hồ sơ, tài liệu hành chính, nghiệp vụ.

      đ. Lựa chọn hô sơ, tài liệu thuộc danh mục nộp lưu vào lưu trữ và tiêu hủy tài liệu hêt giá trị sau khi được cấp có thâm quyền phê duyệt theo quy định.

  1. Lập kế hoạchxây dựng, nâng cấp và duy tu, bảo dưỡng kho tàng; mua sắm các thiết bị, phương tiện cần thiết phục vụ cho công tác lưu trữ.
  1. Llướng dẫn sử dụng và tổ chức thực hiện giao dịch điện tử thuộc phạm vi chức nãne nhiệm vụ của phòng đối với Bảo hiểm xã hội huyện và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Quản lý và chịu trách nhiệm về dừ liệu trong phần mềm quản lý hồ sơ trên địa bàn toàn tỉnh.
  2. Tham gia, đê xuất với câp có thâm quyền việc xây dựng, sửa đổi , bô sung chế độ, chính sách về lĩnh vực bảo hiếm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tê.
  3. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn  TCVN ISO.

      k.  Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ.

  • Quản lý viên chức và tài sản của phòng theo quy định.

       m.   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đôc Bảo hiểm xã hội thành phố giao.

3. Lãnh đạo phòng: Số tổng đài (08) 39.979.039

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hữu Thanh - Số nhánh 1901

- Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Số nhánh 1901

Số điện thoại tổng đài: (08) 39.979.039 - Các máy nhánh Công tác quản lý hồ sơ: 1905