Phòng Cấp sổ, thẻ

05/02/2020 02:38 PM


 

Phòng Cấp sổ thẻ

1. Chức năng:

Phòng Câp sổ, thẻ có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc cấp sô bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; việc ghi, xác nhận quá trình đóng, xác nhận sô bảo hiềm xâ hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và những thay đôi trong việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiếm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật, của Bảo hiếm xã hội Việt Nam và phân cấp quản lý của Bảo hiểm xà hội tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

  1. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Giám đôc Bảo hiểm xã hội tỉnh phê duyệt kế hoạch in, câp phát, quản lý phôi sổ bảo hiểm xà hội, thẻ bảo hiểm y tế.
  2. Tổ chức thực hiện cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và ghi, xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tê của từng đối tượng đê làm cơ sờ pháp lý cho việc giải quyêt chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
  3. Hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện và các tố chúc, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong việc cấp, sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và các nghiệp vụ liên quan đến công tác câp, quản lý sô bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiếm y tế; theo dõi tăng, giảm số bảo hiểm xã hội, thẻ báo hiểm y tê.
  4. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm cho người tham gia bảo hiểm y tê theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

đ) Quán lý và chịu trách nhiệm về dữ liệu sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo phân quyền, trên địa bàn toàn tỉnh.

  1. Hướng dẫn sử dụng và tổ chức thực hiện giao dịch điện tử thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng đối với Bảo hiếm xã hội huyện và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
  1. Tham gia, đề xuất với cấp có thẩm quyền việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
  2. Tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan giải quyết các đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định.
  3. Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan thực hiện công tác tuyên truyên, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia công tác đào tạo, bồi dường nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

k)  Tổ chức thực hiện chương trinh, kế hoạch cải cách hành chính theo chúc năng, nhiệm vụ được giao; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuân TCVN ISO.

  • Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cấp sổ, thẻ.

m)   Quản lý viên chức và tài sản của phòng theo quy định.

n)    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

3. Lãnh đạo phòng:

- Trưởng phòng: Bà Phan Nguyên Vị Thủy  – ĐT: 39.979.014 - 39.979.039 - Ext 1014.

- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Kim Tiền – ĐT: 399.79.039 - Ext 1639.

- Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Hải Hà – ĐT: 399.79.039 - Ext 1744.

Giải đáp thắc mắc:

Tổng đài: 39.979.039 – Số máy nhánh: 1623.