Phòng Công nghệ thông tin

05/02/2020 09:20 AM


Phòng Công nghệ thông tin

1. Chức năng:

Phòng Công nghệ thông tin có chức năng giúp Giám đốc Báo hiểm xã hội tính quan lý và tổ chức thực hiện việc phát triến, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của hệ thống Bao hiểm xã hội tỉnh theo quy định của pháp luật, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và phân cấp quản lý của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

  1. Chu trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc liên quan xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tinh chương trình, kế hoạch hàng năm, dài hạn về công nghệ thông tin cua Bao hiểm xầ hội tinh.
  2. Quản lý, khai thác, sử dụng và bảo quản các dữ liệu, chương trình, phân mêm vê công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo phân cấp quản lý.
  3. Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng các chương trình công nshệ thông tin vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ, công tác quản lý thuộc hệ thông Bảo hiểm xâ hội tỉnh.
  4. Tổ chức thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu phục vụ yêu câu quản lý; xây dựng và quản trị cơ sở dừ liệu của hệ thông Bảo hiểm xã hội tỉnh; cung câp các sô liệu tổng hợp và phân tích theo yêu cầu quản lý của Ngành. Chủ trì theo dõi, cập nhật biến động tăng giảm dừ liệu hộ gia đình theo quy định.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

  1. Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả thiết bị và các chương trình, hệ thống công nghệ thông tin ở các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh; đê xuât việc sửa chữa, mua sắm, thanh lý các thiết bị công nghệ thông tin.
  1. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của “Quản trị mạng cấp II”; chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn các cơ sở dừ liệu, an ninh mạng máy tính trong hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh.
  2. Chỉ đạo và hỗ trợ Bảo hiểm xã hội huyện về quản trị mạng và khăc phục các sự cô vê công nghệ thông tin.
  3. Hướng dẫn sử dụng và tồ chức thực hiện giao dịch điện tử thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng đối với Bảo hiểm xã hội huyện và các tô chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

k)  Phối họp với đơn vị nghiệp vụ liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia công tác đào tạo, bồi dường nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

  • Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuân TCVN ISO.

m)  Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

n)    Quản lý viên chức và tài sản của phòng theo quy định.

o)   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

3. Lãnh đạo phòng:

- Trưởng phòng: Ông Đặng Phước Tuấn – ĐT: 39.979.015 - 39.979.039 (Ext 1015).

- Phó Trưởng phòng: Ông Hồ Thành Nam – ĐT: 39.979.039 - Ext 1710.

           - Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thành Nhân – ĐT: 39.979.039 - Ext 1707.

           Giải đáp thắc mắc:  về phần mềm iBHXH - Đt 39.979.039 - Ext: 1708