Phòng Kế hoạch - Tài Chính

05/02/2020 12:05 PM


Phòng Kế hoạch - Tài chính

1. Chức năng:

Phòng Kế hoạch - Tài chính có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện công tác kế hoạch và quản lý tài chính, tài sản, tổ chức công tác kê toán của Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định của pháp luật, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và phân cấp quản lý của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

  1. Chủ trì phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh trong công tác lập và phân bổ dự toán chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiếm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hàng năm. Tổng hợp dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế toàn tỉnh đê báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, phối họp với Phòng Quản lý thu xây dựng và phân bổ chỉ tiêu kế hoạch thu bao hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiếm y tế hàng năm; xây dựng các văn bản liên quan đến chi tiêu trong nội bộ đơn vị.
  2. Tổ chức cấp kinh phí chi tra cho đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiếm thất nghiệp, bảo hiếm y tế. Thực hiện cấp ứng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho các cơ sở khám bệnh, chừa bệnh bảo hiểm y tê do Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiếm xã hội huyện ký hợp đồng và tham gia thẩm định quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.
  3. Tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch xây dựng cơ bản. Tổ chức cấp kinh phí và quản lý chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, báo hiểm y tế, đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị và các nguồn kinh phí khác của Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định.
  4. Tổng họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính: Thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bao hiếm y tế; chi phí quản lý bảo hiềm xã hội, bao hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; chi đầu tư xây dựng hàng quý, năm thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

      đ) Chu trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ xét duyệt quyêt toán quý, năm cho Bảo hiểm xã hội huyện, thực hiện chế độ, định mức chi tiêu tài chính; quản lý, sử dụng và hạch toán, kế toán các nguồn kinh phí, tài sản theo quy định.

  1. Tiếp nhận khoản kinh phí từ ngân sách địa phương chuyển sang để đóng, hổ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện.
  1. Tổ chức chi trả các chế độ bảo hiếm xã hội, trợ cấp thất nghiệp; chủ trì, tham mưu thực hiện ký hợp đồng về dịch vụ chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội với tổ chức dịch vụ công; thực hiện chuyển kinh phí và thanh quyết toán kinh phí chi trả các chế độ bao hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp đôi với các tổ chức dịch vụ công theo quy định.
  2. Hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện các nghiệp vụ quản lý tài chính, hạch toán, kế toán, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thât nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.
  3. Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ thực hiện lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động theo năm; báo cáo tài chính quỹ bảo hiểm và báo cáo nghiệp vụ quỹ bảo hiểm hàng quý theo quy định.

k) Tham mưu việc hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Bảo hiếm xã hội tỉnh thực hiện các kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán.

  • Quản lý và chịu trách nhiệm về dừ liệu trong phần mềm quản lý tài chính kế toán theo phân quyền, trên địa bàn toàn tỉnh.

m) Đê xuất với câp có thẩm quyền việc xây dựng, sửa đổi , bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ tài chính đối với các quỹ và cơ chế tài chính áp dụng đôi với hệ thống Bảo hiếm xã hội Việt Nam.

n) Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia công tác đào tạo, bôi dường nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

o) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; áp dụng Hệ thông quản lý chât lượng theo tiêu chuân TCVN ISO.

p) Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo; theo dõi, lưu giừ, quản lý chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế hoạch và quản lý tài chính.

q)  Quản lý viên chức và tài sản của phòng theo quy định.

r)   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

3. Lãnh đạo phòng:

- Trưởng phòng: Bà Lương Diễm Hương Huyền – ĐT: 39.979.039 - Ext 1006     

- Phó Trưởng phòng: Bà Đinh Thị Huệ – ĐT: 39.979.039 - Ext 1316

- Phó Trưởng phòng: Bà Huỳnh Thanh Vân – ĐT: 39.979.039 - Ext 1316.

Giải đáp thắc mắc:

Cấp tiền ốm đau, thai sản: 39.979.039 - Ext 1326