Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội

Phòng Giám định bảo hiểm y tế 1

Phòng Giám định bảo hiểm y tế 2

Phòng Quản lý thu

Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng

Phòng Cấp sổ, thẻ

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Kế hoạch - Tài Chính

Phòng Thanh tra - Kiểm tra

Phòng Công nghệ thông tin