Phòng Quản lý hồ sơ

Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng

Phòng Cấp sổ, thẻ

Phòng Giám định bảo hiểm y tế 2

Phòng Giám định bảo hiểm y tế 1

Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội

Phòng Công nghệ thông tin

Phòng Thanh tra - Kiểm tra

Văn phòng

Phòng Tổ chức cán bộ