Phó Giám đốc BHXH Thành phố: Nguyễn Quốc Thanh

11/02/2020 03:10 PM


Phó Giám đốc BHXH Thành phố:
Nguyễn Quốc Thanh

Công việc phụ trách:

1. Giúp Giám đốc phụ trách công tác Thu; Truyền thông và Phát triển đối tượng; Cải cách thủ tục hành chính; Thực hiện nhiệm vụ được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền; được Giám đốc phân công tham gia một số Ban của Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc những nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền;

2. Trực tiếp phụ trách các đơn vị sau:

a) Phòng nghiệp vụ: Quản lý thu; Truyền thông và Phát triển đối tượng;

b) Bảo hiểm xã hội quận, bao gồm: Quận 2; Quận 5; Quận 12; Quận Bình Tân và Quận Thủ Đức;

3. Trưởng Ban biên tập trang thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh;

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công;

5. Sinh hoạt với Phòng Quản lý Thu.