THÔNG BÁO Về việc đăng tải danh sách các điểm chi trả trợ cấp thất nghiệp, lương hưu, trợ cấp một lần tại TP. Hồ Chí Minh.

14/08/2020 07:34 AM


Căn cứ Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 11/8/2020 BHXH TP. Hồ Chí Minh đăng tải Danh sách các điểm chi trả Trợ cấp thất nghiệp, Trợ cấp BHXH một lần, Lương hưu hàng tháng trên địa bàn TP. Hồ Chi Minh. Kính mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại các tập tin đính kèm.

Phòng Kế hoạch - Tài chính