THÔNG BÁO Số: 1863/TB-BHXH Về việc điều chỉnh phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa

02/08/2020 07:24 AM


Ngày 1/8/2020 BHXH TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành thông báo Số: 1863/TB-BHXH TVề việc điều chỉnh phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa, kính mời các cá nhân đơn vị xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

phòng Truyền thông - BHXH TP