THÔNG BÁO số:: 1748/TB-BHXH TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2020 Điều chỉnh danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu của quý III năm 2020

24/07/2020 08:12 AM


Ngày 23 tháng 7 năm 2020 BHXH TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành THÔNG BÁO số:: 1748/TB-BHXH Điều chỉnh danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu của quý III năm 2020. Kính mời các cá nhân , đơn vị quan tâm xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

phòng Truyền Thông