THÔNG BÁO Số: 1740/TB-BHXH Về việc điều chỉnh Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa

23/07/2020 09:25 AM


BHXH TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành THÔNG BÁO Số: 1740/TB-BHXH ngày 23 tháng 7 năm 2020 Về việc điều chỉnh Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa. Kính mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

phòng Truyền Thông