Số: 1608/BHXH-QLT V/v triển khai thực hiện Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam

07/07/2020 03:27 PM


Ngày 7 tháng 7 năm 2020 BHXH TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành công văn số 608/BHXH-QLT V/v triển khai thực hiện Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam. Kính mời các cá nhân, đơn vị xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

phòng Truyền Thông