THÔNG BÁO số:: 1748/TB-BHXH TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2020 Điều chỉnh danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu của quý III năm 2020

Danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu quý III/2020

Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu của Quý II/2020

2934/TB-BHXH Điều chỉnh danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu của Quý I năm 2020

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB BHYT NHẬN ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU DO TỈNH/ THÀNH PHỐ PHÁT HÀNH THẺ NĂM 2020

Số: 2794/TB-BHXH THÔNG BÁO Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu của Quý 1 năm 2020

2229/BHXH-GĐ2 ngưng hợp đồng KCB BHXH với phòng khám thuộc Cty TNHH Polycare

86/BHXH-GĐ1 V/v thông báo bổ sung cơ sở đăng ký KCB ban đầu

2404/BHXH-CST v/v danh sách đăng ký khám chữa bệnh ban đầu quý I/2018

1820/BHXH-CST V/v danh sách đăng ký KCB ban đầu quý IV/2017